Find a Resource

Refine Your Search

Active Filters

 • Article

Showing 1281 results.

ԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԶՈՎՐԵՑՈՒ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՔՍԱՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԳԼԽԱՎՈՐ ԱՍԱՄԲԼԵԱՅԻՆ

 • Thomas King
 • Alex Varughese

ՆազովրեցուԵկեղեցու 2009 թվականիԳլխավորԱսամբլեան, ՍուրբԳրքիՈւսումնասիրությանՀանձնաժողովին փոխանցեցերեքառաջարկություններ: ԱյդառաջարկություններըվերաբերվումէինՆազովրեցուԵկեղեցուՀավատքիԴրույթների, Դրույթ...

 • Article
 • Albanian
 • Armenian
 • English
 • French
 • German
 • Hungarian
 • Italian
 • Korean
 • Portuguese
 • Russian
 • Spanish
 • WHDL

성경 연구 위원회 보고서 제 28차 중앙 총회 나사렛 교단

 • Thomas King
 • Alex Varughese

개관 (OVERVIEW) 중앙 감독회는 성경 연구 위원회(SSC)에게 2009 중앙 총회의 3개 결의안에 대해 숙고하고 2013년 중앙 총회 시까지 취해야 할 행동에 대해 적절한 권고를 하도록 임무를 부여 했다. 다음의 보고는 신조 4절 성경(Article IV (The Holy Scriptures) of the Articles of Faith)에 관한...

 • Article
 • Albanian
 • Armenian
 • English
 • French
 • German
 • Hungarian
 • Italian
 • Korean
 • Portuguese
 • Russian
 • Spanish
 • WHDL

ОТЧЕТ КОММИТЕТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ПИСАНИЯ ДЛЯ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ЦЕРКВИ НАЗАРЯНИНА

 • Томас Кинг
 • Алекс Воргез

Генеральная Ассамблея Церкви Назарянина в 2009 году передала три предложения Комитету по изучению Писания. Эти предложения касались изменений в Догмате веры IV Назарянских Догматов веры, и их целью...

 • Article
 • Albanian
 • Armenian
 • English
 • French
 • German
 • Hungarian
 • Italian
 • Korean
 • Portuguese
 • Russian
 • Spanish
 • WHDL

A Nazarene Manifesto

 • James Blaine Chapman

Presented to the Superintendents' Conference of the Church of the Nazarene in Kansas City, Missouri, January 5-6, 1944.

 • Article
 • English
 • Global Education
 • WHDL

Christian Education

 • H. Orton Wiley

Keynote address delivered at the Third Educational Conference, Church of the Nazarene, held at Pasadena College, Pasadena, California, October 17-19, 1951.

 • Article
 • English
 • WHDL

Our Educational Heritage

 • H. Orton Wiley

An essay on the high importance the Church of the Nazarene has placed on education.

 • Article
 • English
 • WHDL

The Knowledge that is Virtue

 • William M. Greathouse

Inaugural address at Trevecca Nazarene College, September 20, 1963.

 • Article
 • English
 • Trevecca Nazarene University
 • WHDL

Inauguration of Dr. L.T. Corlett

 • Gideon B. (Gideon Brooks) Williamson

Address given at the inauguration of Dr. L.T. Corlett at Nazarene Theological Seminary, September 19, 1952.

 • Article
 • English
 • WHDL

Inauguration of Dr. John Riley

 • Gideon B. (Gideon Brooks) Williamson

Address given at the inauguration of Dr. John Riley at Northwest Nazarene College, November 1952.

 • Article
 • English
 • WHDL

Teaching Information Literacy Skills to Nontraditional Learners

 • Lauren Hays

Different teaching methods should be used when instructing adults versus those used to teach children. Adults have many life experiences, they have a need to know, and they are often highly motivated...

 • Article
 • English
 • WHDL
 • MidAmerica Nazarene University

EuNC LC 2014 - Book Review: Shift

 • Paul Tarrant

This is a book review done by Dr. Paul Tarrant that is relavant to the theme of the EuNC Leadership Conference 2014. It reviews the book "Shift" by Daron Brown. It was published by Nazarene Publishing...

 • Article
 • English
 • WHDL

EuNC LC 2014 - Book Review: Discipled by Jesus

 • Paul Tarrant

This is a book review done by Dr. Paul Tarrant that is relavant to the theme of the EuNC Leadership Conference 2014. It reviews the book "Discipled by Jesus" by Hal and Debbi Perkins. It was published...

 • Article
 • English
 • WHDL

Building His Church: One Stone at a Time

2013 Board of General Superintendents Quadrennial Address in English, French, Korean, Portuguese, and Spanish "Building His Church: One Stone at a Time" Quadrennial Address 24 June 2013 28th General...

 • Article
 • English
 • WHDL

The Nazarene Future: Making Christlike Disciples

2009 Board of General Superintendents Quadrennial Address in English, French, Korean, Portuguese, and Spanish "The Nazarene Future: Making Christlike Disciples" Qaudrennial Address 29 June 2009 27th...

 • Article
 • English
 • WHDL