Điều Mỗi Thành Viên Ban Chấp Hành Hội Thánh Nazarene Cần Biết

Những Điều Thiết Yếu Cho Một Thánh Chức Hữu Hiệu Qua Ban Chấp Hành Hội Thánh

Quyển sách hướng dẫn cho các mục sư và tín hữu phục vụ trong Ban chấp hành, các hội đồng và ủy ban của hội thánh. Quyển mới nhất, Cẩm Nang Giáo Hội Nazarene, hướng dẫn cho 28 ban chấp hành, hội đồng và ủy ban hội thánh. Những nghị lực gì đã biến đổi những phiên họp thành những thánh chức? Các ý đột phá và hiểu thấu của Ông Parrott về các vấn đề cốt lõi, như nghị lực cho tập thể, và làm sao các mục sư và các tín hữu vừa giống nhau nhưng cũng khác biệt nhau, và điều này khiến cho quyển sách này trở nên cần thiết để đọc cho các thành viên ban chấp hành và mục sư mới cũng như đầy kinh nghiệm. Hãy sử dụng quyển sách này để biến đổi các phiên họp thành thánh chức!

(English: What Every Nazarene Board Member Needs to Know)

Tabs